امروز جمعه 22 تیر 1403
English
راهنمای تهيه مقالات

ldn

naltrexon

dosis

dosis blog.lakerestoration.com naltrexon

buy viagra over the counter

buy viagra online uk

buy viagra jelly

buy viagra online uk

buy amitriptyline online

buy antidepressants uk redirect buy antidepressants

cheap accutane

buy accutane pills

tamoxifen citrate 20mg online

tamoxifen dosage sunilrav.com tamoxifen citrate

buy tamoxifen citrate uk

tamoxifen

buy clomid pct

clomid birmingham website clomid uk to buy

buy clomid pct

clomid manchester click buy clomid bodybuilding

amitriptyline nerve pain in neck

nerve pain relief blog.bitimpulse.com amitriptyline pain relief dosage

buy accutane pills

accutane without insurance reddit westshoreprimarycare.com accutane without birth control

buy naltrexone uk

buy naltrexone online link naltrexone in uk

order abortion pill philippines

abortion pill philippines

buy amitriptyline uk

buy amitriptyline classic-color.com amitriptyline 10mg

buy abortion pill online usa

order abortion pill online usa click abortion pill online usa

misoprostol philippines

medical abortion ph

abortion pill ph

abortion in philippines link abortion pill ph

abortion pill online

abortion pill blog.halan.se abortion pill usa legal

abortion in philippines

abortion in philippines meteo.marche.it buy abortion pill

 

 

 

 

شرایط پذیرش مقاله و شيوه‌نامه تهيه مقالات فارسی
 

خواهشمند است حتماً پیش از تهيه و ارسال مقاله، مطالب مربوط به "راهنماي نويسندگان" و "راهنمای تدوين مقاله" را به صورت دقیق مطالعه كرده و موارد ذکر شده را رعایت نمایید.

راهنماي نويسندگان:
- مقاله باید حاوی موضوع تازه و حاصل مطالعات پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این همايش به پایان نرسیده است به نشريه يا همايش دیگری ارسال نشود.
- نويسنده يا نويسندگان مقالات حتما بايد فرم تعهدنامه همايش را امضاء نمايند.
- در صورت عدم رعایت شيوه‌نامه همايش، مقاله مورد "بازبینی اولیه" قرار نمی‌گیرد.
- یادداشت یا مقاله کوتاه علمی پذیرفته نمی‌شود.
- در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهده‌دار مکاتبات مشخص كنند.
- ویراستار در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
- پذيرش مقاله منوط به تأیید نهايي هیئت داوران است.

راهنماي تدوين مقاله:
الف) كليت
- مقاله باید به ترتیب شامل "عنوان"، "نام کامل نویسنده یا نویسندگان همراه با وابستگی سازمانی به فارسی و انگلیسی، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی"، "چکیده"، "واژگان کلیدی"، "مقدمه"، "پیکره اصلی مقاله(شامل مباني نظري، روش تحقيق، بحث و يافته‌ها)"، "نتیجه‌گیری" و "فهرست منابع" باشد.
-  عنوان مقاله باید کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته‌شده و به سهولت برای خواننده قابل‌درک باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود.
- چکیده فارسی در یک پاراگراف و باید تصویری کلی از مقاله را در 150 تا 250 واژه در اختیار خواننده قرار دهد. چکیده باید بیان‌گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. در پایین چکیده، واژه‌هاي کلیدی ذکر گردد. در این بخش، حداقل سه و حداکثر هفت کلمه کلیدی نوشته شود.
- چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.
-  مقدمة مقاله ترجیحاً باید شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق و كنندة تصویری کلی از ساختار مقاله باشد.
- زیربخش‌‌های هر مقاله نباید از سه‌لایه که بیان‌گر زیربخشی از بخش اصلي مقاله است، تجاوز کند.
- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان و یا نهادهای خاصی استفاده کرده‌اند و یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری گرفته‌اند، باید در اولین پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره كنند.
- در آخرین صفحه هر مقاله بايد عنوان، چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی ارائه شود و چکیده حداکثر 250 كلمه باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی انگلیسی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد.
- حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

ب) نگارش
-  در نگارش مقاله تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز شود و استفاده از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي توصیه می‌شود.
- معادل لاتین واژه‌های تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناخته شده به صورت پانوشت درج شود. به جز اسامی خاص، سایر پانوشت‌های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.
- کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.
- در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به "حروف" و اعداد 10 به بالا به "عدد" نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول‌ها، شکل‌ها و شماره ارجاعات ارائه شده در پایان جمله و شماره‌گذاری فرمول‌ها).
- پانوشت‌ها زمانی در مقاله نگاشته شود که نویسنده می‌خواهد مطلبی را توضیح دهد. شمارة پانوشت‌ها در هر صفحه با یک شماره شروع مي‌شود. لازم به ذكر است از افراط در ارائه پانوشت اجتناب شود.
-  فرمت جدول‌ها از نوع راست به چپ باشد.
- کادر اطراف نمودارها حذف شود.
- میان کلمه و نقطه (. )کاما (، )، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این علامت‌ها یک فاصله (Space) درج گردد.
- ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان 5/0 سانتی‌متر باشد.
- عنوان هر بخش اصلی و زیربخش‌‌ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر، جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند. سطر اوّل ذیل هر زیر بخش، بايد تورفتگی داشته باشد.
- "تاریخ‌ها" در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول‌ها و شکل‌ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه شود.
- در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از اوّلین کاربرد در پانوشت ذکر شود.
- در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آن‌ها در نسخة نهایی مشکلی به وجود نیاورد.
- کلیه بخش‌‌های مقاله به ابعاد 21 × 7/29 سانتی¬متر (A4) و با فاصله خطوط یک (Single) با نرم‌افزار Microsoft Word 2007 تهیه گردد.
- براي توضيح موارد مبهم يا ذکر عبارات مکمل از پرانتز باز و بسته () استفاده مي‌شود.
- نمودار‌ها و تصاوير مقاله بايد واضح باشند و داراي انسجام و وحدت بصري بوده و اعداد و ارقام جداول و نمودارها به زبان فارسي باشد.

ج)فونت‌ها:
- فونت قلم عنوان: BTitr 12  
- فونت قلم کلمه "چکیده": B Nazanin Bold 11
- فونت قلم عبارت "واژگان کلیدی ": B Nazanin Bold 11
- فونت قلم متن چکیده فارسی: B Nazanin 11
- فونت قلم متن فارسی: B Nazanin 12 و متن انگلیسی: Times New Roman 11
- فونت قلم عنوان بخش‌‌های مختلف مقاله (نظیر"مقدمه"، "نتایج و بحث" و "منابع"): B Nazanin Bold 12  
- فونت قلم عناوین جدولها و شکلها: B Nazanin 11(وسط چین)
- فونت قلم مطالب داخل جدولها و شکلها: B Nazanin 10
- فونت قلم منابع فارسی: B Nazanin 11
- فونت قلم منابع انگلیسی: Times New Roman 10
- فونت قلم "عنوان" در چکیده انگلیسی: Times New Roman Bold 11 (وسط چین)
- فونت قلم کلمه Abstract در چکیده انگلیسی: Times New Roman Bold 10
- فونت قلم متن چکیده انگلیسی: Times New Roman 10
- فونت قلم زیرنویس فارسی: B Nazanin 10 و انگلیسی: Times New Roman 9

د)ارجاعات

- منابع انتهاي مقاله به تفکيک منابع فارسي و غير‌فارسي به صورت الفبايي آورده مي‌شود.
- نحوه ارجاع بايد به صورت درون‌متني بوده و در انتهای نقل‌قول‌های مستقیم و غيرمستقيم براي ارجاع، نام مؤلف و سال انتشار اثر در داخل پرانتز و صفحۀ خاصی از اثر مورد اشاره، پس از علامت دو نقطه (: ) مي‌آيد. براي نمونه: (زرين‌كوب، 1385: 32).
- براي ارجاع "كتاب" در پايان:
 به ترتیب نام خانوادگي نويسنده يا ويراستار، نام نويسنده يا ويراستار، (سال انتشار کتاب)، عنوان کامل کتاب (به صورت ايرانيك)، (نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح در صورت وجود)، محل نشر: نام ناشر. جلد.
مانند: سعیدی‌نیا، حبیب‌الله، (1389)، گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خليج فارس در دوره قاجار، بوشهر: دانشگاه خلیج فارس.

نمونه براي اثر ترجمه شده:
وی‍ل‍س‍ون‌، آرن‍ول‍د ت‍ال‍ب‍وت‌، (1310)، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و گ‍زارش ن‍ظام‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ از ق‍دی‍م‍ت‍ری‍ن‌ ازم‍ن‍ه‌ ت‍ا اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌، ترجمه م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍دی‌، تهران: فرهومند.

نمونه براي اثر تصحيح شده:
س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، (1363)، ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (اع‍لام‌ ال‍ن‍اس‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌)، به تصحيح اح‍م‍د اق‍ت‍داری‌، تهران: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌.
نمونه براي اثري که توسط يک مرکز يا نهاد چاپ شده است:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ فارس، (1380)، طرح يك ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ب‍وش‍ه‍ر: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ دری‍ائ‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.

نمونه برای اثر به زبان انگلیسی:
Somovar,Lary & Richard E. Porter,(1995),Communication Between Cultures, Usa, Wadsworth.
- براي ارجاع "مقاله" در پايان مقاله به ترتيب نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (سال چاپ نشريه)، «عنوان مقاله»، نام نشريه (به صورت ايرانيك)، سال(س) ، شماره(ش)، فصل(در صورت وجود مي‌توان فصل پاييز، زمستان و...  را آورد)، صفحه(ص) يا صفحات(صص).
مانند: پيشگاهي‌فرد، زهرا و زارع گاريزي، افسر، (1382)، «ژئوپلي نومي خليج فارس و استراتژي-هاي اقتصادي چين و ژاپن»، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، س 6، ش 46، صص48-39.

نمونه براي شرح مقاله‌اي از دايرة المعارف:
احمدي، محسن، (1370)، «بندر عباس»، در دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران: دايرة المعارف بزرگ اسلامي.
- نمونه براي شرح مأخذ پاياني منابعي كه از پايان نامه گرفته شده است به ترتيب نام خانوادگي، نام، (سال تحصيلي که رساله دفاع شده است)، عنوان کامل رساله، نام استاد راهنما و مشاور يا مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده يا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشرنشده).

مانند: نوریان، ترانه، (1386)، نقش امریکا در امنیت منطقه خلیج‌فارس در دهه 1970، استاد راهنما مهدی اشرافی، استاد مشاور علیرضا ازغندی، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی(دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی)، (منتشر نشده).

- شيوه شرح مأخذ پاياني براي مطلبي که از سايت¬هاي اينترنتي نقل شده است: به صورت: نام خانوادگي، نام، (سال نگارش)، نام سايت، (تاريخ آخرين بازنگري در سايت)، آدرس سايت در ميان نشانه مقابل< > قرار مي‌گيرد.

نمونه: نادری، احمد، (1384)، «ملی گرایی عربی و موانع فرهنگی تحقق اتحادیه خلیج فارس»، انسان‌شناسي و فرهنگ، (آخرين بازنگري 24 خرداد 1393)، < www. Anthropology. ir <