امروز شنبه 25 آذر 1396
حامیان همایش

 

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

کمیسیون ملی یونسکو

سازمان توسعه و تجارت ایران

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی میراث فرهنگی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت امور خارجه

وزارت ورزش و جوانان

بانک صادرات

دانشگاه مازندران

انجمن مطالعات صلح

بنیاد ایران‌شناسی

انجمن علمی گردشگری ایران

انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی

پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

دانشگاه علم و فرهنگ

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID)

سیویلیکا